Podmienky používania

Používanie týchto stránok

Tieto stránky kontroluje a prevádzkuje spoločnosť HRA Pharma, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 15, rue Béranger, 75003 PARÍŽ, Francúzsko (telefón: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Prístup a používanie týchto stránok sa riadi týmito Podmienkami a všetkými platnými zákonmi a predpismi. Prístupom na a používaním týchto stránok prijímate, bez obmedzenia a výhrad, tieto Podmienky.

HRA Pharma si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť tieto Podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, podľa svojho uváženia, odporúča sa preto, aby ste ich pravidelne kontrolovali.

Táto webstránka je verejne k dispozícii.

Tieto webstránky nie sú určené na použitie ako zdroj lekárskych rád alebo názorov. Za žiadnych okolností nesmú byť žiadne informácie poskytované na týchto stránkach použité na stanovenie lekárskej diagnózy, ktorá sa môže určiť iba na základe konzultácií s kvalifikovaným lekárom.

Obsah a zodpovednosť

Tieto stránky boli vytvorené s cieľom poskytnúť všeobecné informácie o núdzovej a pravidelnej antikoncepcii a špecifické informácie o našom výrobku pre núdzovú antikoncepciu ellaone®, vyrobenej z látky ulipristal acetát 30 mg. Vyvinutý bol v súlade so zásadami medzinárodných predpisov.

Súhlasíte s tým, že prístup a používanie týchto stránok a ich obsahu je na vlastné nebezpečenstvo.

HRA Pharma a ktorékoľvek strany, ktoré sa podieľajú na tvorbe, produkcii a distribúcii týchto webstránok týmto výslovne vylučujú:

  • Všetky podmienky, záruky a ďalšie podmienky, ktoré môžu byť predpokladané zákonom, zvykovým právom alebo majetkovým právom.

  • Akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné straty alebo škody spôsobené ktorýmkoľvek užívateľom vyplývajúce z prístupu k, použitia alebo nemožnosti použitia týchto webstránok alebo akejkoľvek chyby alebo opomenutia v ich obsahu.

Spoločnosť HRA Pharma nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené distribuovaným útokom na odmietnutie služby (DDoS), vírusmi alebo technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iný osobný materiál z dôvodu vášho používania audia, videa, dát alebo textu na stránkach alebo akomkoľvek inom aspekte týchto webstránok.

Registrácia a ochrana osobných údajov

Spoločnosť HRA Pharma rešpektuje súkromie registrovaných užívateľov webstránok a užívatelia môžu nájsť bližšie informácie v zásadách na ochranu osobných údajov ohľadom otázok týkajúcich sa zberu a používania vašich osobných údajov.

Ochranné známky a logá

Žiadnym spôsobom nemôžete používať ochranné známky a logá používané na týchto stránkach.

Autorské práva

HRA Pharma je vlastníkom alebo držiteľom licencie všetkých autorských práv na týchto webstránkach. Všetky tieto práva sú vyhradené.

Môžete sťahovať a uchovávať na svojom disku alebo v podobe papierových kópií jednu kópiu materiálu zverejneného na týchto webstránkach iba pre vaše osobné, nekomerčné použitie, za predpokladu, že neodstránite žiadne autorské práva alebo iné vlastnícke oznámenia. Nemôžete inak kopírovať, distribuovať, zobrazovať, sťahovať, meniť, preposielať, prenášať alebo použiť všetok alebo časť akéhokoľvek materiálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu HRA Pharma. Nesmiete vytvárať zrkadlo na inom webovom serveri všetkého alebo časti materiálu publikovaného spoločnosťou HRA Pharma na týchto webstránkach a nemôžete kopírovať akúkoľvek grafiku obsiahnutú v akomkoľvek materiáli publikovanom na týchto webstránkach.

Nič tu obsiahnuté nebude považované za udelenie, nepriamo, zásadami estoppel alebo iným spôsobom, licencie alebo práva k patentu alebo ochrannej známky HRA Pharma, alebo akejkoľvek tretej strany. Ak nie je výslovne vyššie uvedené, nič z toho, čo je tu obsiahnuté, sa nedá vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na akékoľvek autorské dielo, ktorého je HRA Pharma vlastníkom alebo držiteľom licencie.

Webstránky tretích strán a odkazy na iné webstránky

Tieto webstránky môžu byť použité ako portál pre iné webstránky, ktoré sa týkajú núdzovej antikoncepcie a postupov spoločnosti HRA Pharma pre zákroky v prípade núdzovej antikoncepcie. Avšak odkazy alebo referencie na ostatné webstránky udržované tretími stranami, nad ktorými nemá spoločnosť HRA Pharma žiadnu kontrolu, sú poskytnuté iba kvôli užívateľskému komfortu. Podobne tieto webstránky môžu byť navštívené prostredníctvom odkazov tretích strán, nad ktorými nemá HRA Pharma žiadnu kontrolu. HRA Pharma neposkytuje žiadne záruky ani prehlásenia akéhokoľvek druhu, čo sa týka presnosti, aktuálnosti a úplnosti ktorýchkoľvek informácií obsiahnutých na týchto webstránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré môže vzniknúť vaším používaním takéhoto obsahu alebo informácií. Zaradenie odkazov akýchkoľvek tretích strán neznamená podporu alebo odporúčanie spoločnosti HRA Pharma.

Vyhradenie práv

Spoločnosť HRA Pharma si vyhradzuje právo zmeniť alebo odstrániť materiál z týchto webstránok kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.

Rozhodujúce právo

Tieto Podmienky a ich interpretácia sa riadia francúzskymi zákonmi a francúzske súdy majú výlučnú právomoc riešiť všetky spory vyplývajúce z alebo v súvislosti s týmito Podmienkami.

Rôzne

Pokiaľ je ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok považované za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, tak bude takéto ustanovenie oddeliteľné bez dotknutia platnosti, zákonnosti alebo vymáhateľnosti ostatných ustanovení. Ak nie je výslovne uvedené, tieto Podmienky tvoria úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou HRA Pharma, pokiaľ ide o používanie týchto webstránok a obsahu.